Disclaimer

Herroepingsrecht

Gebreken; klachttermijnen (reclame)

1.      De wederpartij dient de geleverde goederen bij levering te onderzoeken. Hierbij dient deze na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;

a. Indien het een levering betreft dat aan een of meer product- specifieke condities dient te voldoen; of aan de condities voldaan is.
b. Of de juiste zaken geleverd zijn en of dat in het juiste aantal is gebeurd

2.      Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd, dan dient de wederpartij deze op de betreffende pakbon te vermelden in het bijzijn van de vervoerder/ verstrekker van de goederen; In ieder geval dient de wederpartij gebreken schriftelijk te melden aan Horeca Express binnen 2 dagen na levering. Verse producten kunnen slechts direct gereclameerd worden. Voor alle gereclameerde producten geldt dat deze een omschrijving van de reclame moeten bevatten.

3.      Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij te melden binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te melden aan Horeca Express.

4.      Indien niet binnen de gestelde termijnen wordt gereclameerd, wordt de wederpartij geacht de geleverde goederen in deugdelijke en goede staat te hebben aanvaard.

5.      Een correct ingediende reclame schort de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op. 

6.      Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht e.d kunnen geen grond voor reclame opleveren.

7.      In het geval van gerechtvaardigde reclame heeft Horeca Express steeds het recht de gereclameerde goederen door andere te vervangen.

8.      Opschorting dan wel compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.